Integritetspolicy - Vi SocialCare


Det är viktigt för oss att ni som familjehem känner till och förstår hur vi hanterar uppgifter om er. Att vara familjehem innebär att vi håller en del information om er, eftersom vi har gjort en utredning av er eller att ni har gett oss en tidigare utredning som vi har kompletterat med aktuell situation. Vi SocialCare's integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter som familjehem och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.

1. Allmänt
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Vi SocialCare AB, org. nr 559013-7583 med adress Ramsåsa Nygård, 273 97  Tomelilla är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

2. Personuppgiftsansvar
Vi SocialCare AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som familjehem och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi SocialCares kunder, kommunerna, är i sin tur personuppgiftsansvarig för personuppgifter de samlar in.

3. När samlar vi in personuppgifter?
Information du själv uppger när du väljer att samarbeta med oss som familjehem. När vi utreder er som familjehem och som inhämtas för detta syfte, både genom samtal med er, referent uppgifter, myndighetsuppgifter från socialregister, brotts- och misstankeregister, försäkringskassan och skatteverket.

4. Vilka personuppgifter samlar vi om dig?
När du väljer att samarbeta med oss som familjehem samlar vi in dina kontaktuppgifter, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kontouppgifter. 

5. Varför behandlar/lagrar vi uppgifter om dig?
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som familjehem och för att kunna presentera dig/er för kommuner som letar efter familjehem. Vi behandlar även uppgifter för att kunna ge er det stöd och handledning som ni behöver vid ett uppdrag samt personuppgifter som krävs för att betala arvode och omkostnadsersättning till er vid en placering. 

6. De lagliga grunderna för vår behandling och lagringstid
Vi behandlar personuppgifter när vi har ett berättigat intresse eller en i övrigt laglig grund för att behandla personuppgifter. Detta för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal med kunder. Vi behandlar personuppgifter för att matcha rätt familjehem efter kommunernas önskemål och behov. 
Vår utgångspunkt är att varje familjehemsutredning är avidentifierad i kommunikationen med kommunerna fram tills att kommunerna eventuellt vill träffa er personligen och göra hembesök samt vill ingå avtal med oss. 

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna integritetspolicy. 

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi SocialCare lämnar ut viss information till tredje part, vid tjänster för löneutbetalning, fakturering och bokföring. 
Personuppgifter kommer att lämnas ut av Vi SocialCare om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Vi SocialCares rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9. Ändring av integritetspolicy
Vi SocialCare har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker av integritetspolicyn. 

10. Skyddet av dina personuppgifter
Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört rutiner som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Otillbörlig åtkomst innebär att personuppgifter och familjehemsutredning som upprättas behandlas konfidentiellt. Endast de personer som är anställda som familjehemskonsulent inom Vi SocialCare har tillgång till samtliga uppgifter om er som familjehem. Övrig personal har enbart tillgång till viss information, se ovan, punkt 8.

11. Dina rättigheter
Vi SocialCare ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi SocialCare kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och familjehemsutredning. 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter och familjehemsutredning samt övrig information tas bort om du så önskar. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den lagring som görs för andra ändamål och följa lagstiftningen. 

12. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
Vi SocialCare AB
VD Viveca Nygren
Ramsåsa Nygård
273 97  Tomelilla
0708-147 790
info@visocialcare.se