Personalförstärkning

Vi SocialCare erbjuder socionomkonsulter som har lång erfarenhet inom utredningsarbetet med barn och ungdomar jml SoL och LVU utifrån BBIC samt inom familjehemsvård. 


Vi SocialCare kan också erbjuda socionomkonsulter för uppdrag som arbetsledare, enhetschef eller 1:e socialsekreterare samt specialistsocionom. 
Socionomkonsulterna har stor kompetens vad gäller lagstiftningen som reglerar myndighetsutövningen inom socialtjänsten. Vid ett bemanningsuppdrag är den normala arbetstiden åtta timmar inklusive körtid. Ett uppdrag kan också vara utformat så att ett bestämt antal ärenden ska handläggas.    

Vi SocialCare erbjuder även mentorskap för nyexaminerade socionomer.